Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Op deze website rust een auteursrecht van SoJij. De inhoud hiervan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde verwijzingen (links) in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover SoJij geen controle heeft. SoJij draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die servers.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.